Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija sagatavojusi un izdevusi metodiskos ieteikumus sporta psihologa darbam latviešu un angļu valodā. Metodisko ieteikumu sagatavošanā piedalījušās sertificētas psiholoģes: LSPA profesore, Mg. psych., Dr. paed.,  Žermēna Vazne; Dr.med.,Mg. psych., Dace Eikena; Dr. psych., Irina Simoņenkova, Mg. paed., Mg. psych., Gundega Ulme.

Grāmatas tekstu angliski tulkojusi Agnese Iskrova.

Metodiskajos ieteikumos sporta psihologa darbam, apkopoti būtiskākie psiholoģiskā darba aspekti, strādājot sporta vidē. Viena no izdevuma recenzentēm, Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētāja, 2021. gada balvas “Gada psihologs 2021” laureāte, Mg. psych. Rita Niedre: “Metodiskajā materiālā detalizēti un vispusīgi izklāstīta psihologa profesionālā darbība sporta vidē. Tas ir noderīgs gan psihologiem, kuri profesionālo darbību veic sporta vidē, gan psihologiem, kuri tikai plāno savas profesionālās darba gaitas saistīt ar sporta vidi. Izdevumā minēti ikdienas prakses piemēri, kuri komentēti atbilstoši psihologa darba tiesiskajiem un ētiskajiem regulējumiem.”

Izdevumā nodaļās analizēts sporta psihologa profesionālās darbības pamatojums un sniegts ieskats sportista psiholoģiskajā novērtējumā. Apkopotas arī sporta psihologa pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes. Aprakstīta psiholoģiskā darba specifika, strādājot ar dažāda līmeņa un sagatavotības sportistiem, sākot no augstu sasniegumu sporta līdz darbam bērnu un jauniešu sportā, kā arī sporta iestādēs. Akcentēta arī psihologa darba specifika sporta klubā vai sporta komandā. Profesionālās ētikas jautājumi papildināti ar piemēriem – ētiskām dilemmām, ar kurām var sastapties psihologi darbā sporta vidē. Nobeigumā aprakstīta psihologa profesionālās kompetences pilnveide sporta jomā un sniegts būtiskāko jēdzienu skaidrojums. Darbam pievienots svarīgākās literatūras avotu saraksts un pielikums ar Antidopinga noteikumu pārkāpumu pantiem.

Ar grāmatu papīra formātā var iepazīties LR lielākajās bibliotēkās.

Grāmatas PDF formāts skatāms: Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas mājas lapā www.sportapsihologija.lv, kā arī  Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.