Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija (LSpPA) dibināta 2004. gada 3. augustāsadarbībā ar Eiropas Sporta psiholoģijas federāciju (European Federation of Sport Psychology) ar mērķi radīt apstākļus sporta psiholoģijas kā jauna psiholoģijas virziena attīstībai un pilnveidei Latvijā, apvienojot praktizējošos sporta psihologus un sporta pedagogus Latvijā. Asociācijas nolūks ir sekmēt Biedrības iekļaušanos Eiropas apritē, profesionālās informācijas apmaiņu biedrības biedru vidū, paaugstināt asociācijas biedru profesionālo līmeni, informēt par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām Latvijā un citās valstīs, veicināt sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām psiholoģijas, sporta psiholoģijas un sporta organizācijām.

Par vienu no nozīmīgākajiem uzdevumiem uzskatam radīt interesi un popularizēt šo zinātnes nozari Latvijā, veicot zinātniskos pētījumus šajā jomā un organizējot zinātniskās konferences.

Nākotnē asociācijas mērķis ir radīt iespēju apgūt sporta psihologa profesiju, kuru iegūtā izglītība gan pēc kvalitātes, gan pēc satura būtu pielīdzināma jebkurā citā Eiropas valstī iegūtai šādai izglītībai, tāpēc nepieciešams izstrādāt standartu sporta psihologa profesijai, iekļaut to profesiju klasifikatorāun izstrādāt sporta psihologa sertificēšanas kārtību un sporta psihologa Ētikas kodeksu. Izveidojot jaunu profesiju – sporta psihologs un iekļaujot to profesiju klasifikatorā sporta pedagogiem un psihologiem rastos iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju un profesionālās darbības efektivitāti, kura balstīta uz pasaules pieredzi un standartu sporta psihologu izglītošanā. Lai īstenotu izvirzīto mērķi rodas nepieciešamība izstrādāt mācību un metodisko literatūru šajā jomā studējošiem, kā arī izdot infomatīvus materiālus par sporta psiholoģijas jautājumiem.

Ņemot vērā sporta unikālo lomu un nozīmi personības harmoniskas pašattīstības sekmēšanā un izglītošanā, būtiski ir nodrošināt psiholoģiskā atbalsta sistēmu sportā gan „sports visiem”, gan augstu sasniegumu sportā. Ir ļoti svarīgi mūsdienās popularizēt šo psiholoģijas virzienu izglītojot sabiedrību, sekmējot dažādu nozaru integrāciju, paplašinot interesentu redzesloku, organizējot seminārus, kursus u.c. izglītojošus pasākumus, lai sniegtu ieskatu par sporta psiholoģijas dažādiem aspektiem.

Par asociācijas biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona ar profesionālo un augstāko izglītību psiholoģijā un sporta pedagoģijā, kura ieinteresēta asociācijas sekmīgā darbībā.

 

 

IESTĀŠANĀS DOKUMENTI

 

1. Biedrībā „Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija” personas var tikt uzņemtas šādā statusā:

1.1. Biedrs - rīcībspējīga fiziska persona – psihologs, sporta pedagogs vai citas ar Biedrības mērķiem saistāmas nozares vai specialitātes pārstāvis, kā arī ar Biedrības mērķu sekmēšanu saistāma juridiska persona;

1.2. Asociētais biedrs – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas students vai citas augstākās izglītības iestādes students, kas studē ar Biedrības mērķiem saistāmā nozarē vai specialitātē;

1.3. Goda biedrs – fiziska persona ar īpašu statusu, kas ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Biedrības darbībā vai ar Biedrības darbību saistītās nozarēs.

2. Iesniegums uzņemšanai biedrībā „Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija” par Biedru, Asociētu biedru vai Goda biedru

(skatīt „Iesnieguma forma”)

3. Iesniegumam jāpievieno Curriculum Vitae

(skatīt „CV forma”)

4. Biedra naudas iemaksas kārtība un summa:

4.1. Biedriem: ikgadējā summa 20,- EUR, iestāšanās – 25,- EUR;

4.2. Asociētajiem biedriem: ikgadējā summa 5,- EUR, iestāšanās – 10,- EUR;

4.3. Goda biedri tiek atbrīvoti no biedra naudas iemaksas;

4.4. Biedra nauda tiek pārskaitīta uz biedrības „Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija” kontu (skatītBiedrības „Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas rekvizīti”).

5. Biedrības „Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas rekvizīti”

Adrese:Brīvības gatve 333, LV-1006

Reģistrācijas. Nr.40008084792

Kods:HABALV22

Konta Nr. LV22HABA0551011410507

 

Par iestāšanos asociācijā lūgums sazināties (tel.: 29282014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  

 

Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas statūti