Augsto sasniegumu sports mūsdienās ir saistīts ar ļoti lielām, pat ekstremālām fiziskām slodzēm personības maksimālo spēju līmenī. Vienlaikus ar šīm lielām prasībām fiziskās, tehniskās un taktiskās sportistu sagatavotības jomā, pieaug arī psiholoģiskā slodze, ar kuru ne vienmēr sportisti tiek galā. Gan sacensību un treniņu situāciju spriedze, gan sportistu personības individuālās un sociālās problēmas veido visai plašu psiholoģisko jautājumu loku, kas jūtami ietekmē sportistu darbības sekmīgumu.

To apzinoties, treneri arvien biežāk pievēršas psiholoģiskās sagatavotības jomai un psiholoģiskās palīdzības un sportistu atbalsta jautājumiem. To, ka sportistu psiholoģisko prasmju pilnveidošanas treniņi izraisa arvien pieaugošu interesi, var ievērot kā bērnu un jauniešu, tā arī augstu sasniegumu sportistu treneru vidū.

Sporta psihologu iesaistīšana sportistu treniņu un sacensību procesā ir pašsaprotama lieta daudzu valstu sporta skolu, sportistu komandu un valsts izlašu sportistu rezultātu sekmēšanā. Lai arī sporta psihologa sadarbība ar treneri vai sportistu parasti neizpaužas ātrā sacensību rezultātu kāpumā, tomēr ilgtermiņā šāda sadarbība veido labu pamatu sportista individuālo sasniegumu izaugsmei un noturīgumam. Kopumā jau trenera darbs izvērtējams ne tikai izcīnītajās godalgās un sacensību rezultātos, bet arī sportistu personības izaugsmē. Tāpēc sporta speciālistu profesionālo kompetenču paaugstināšana ir cieši saistīta ar psiholoģijas pamatjautājumu izpratni un būtiskāko atziņu pielietošanu treniņu procesā.

Ņemot vērā intereses pieaugumu par sporta psiholoģijas jautājumiem sporta darbībā iesaistīto cilvēku vidū, kā arī visai ierobežoto pieejamās literatūras klāstu latviešu valodā, tad arī tika izveidota grāmata „Sporta psiholoģijas pamati”. Tajā ir dažādu teorētisko koncepciju un ārzemju psihologu pētījumos iegūto rezultātu izklāsts, kas apvienots ar daudzu gadu aktīvā sportā izprasto un treneres praksē pārbaudīto un izvērtēto atziņu kopumu.

Sporta psiholoģija, lai arī nav „brīnumlīdzeklis” sportista rezultātu paaugstināšanā, tomēr ikvienam trenerim un sportistam var piedāvāt savas dzīves un profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanas iespējas.

Tā kā grāmata ir domāta ne tikai sporta speciālistiem, bet arī plašam ar sportu saistītam lasītāju lokam, tad tēmas ir grupētas četrās daļās. Vispirms – tie jautājumi, kurus būtu vēlams zināt, lai pilnīgāk izprastu sporta psiholoģijas izpētes tēmas. Tiem seko praktiska rakstura nodaļas, kuras veltītas sporta psiholoģijas praksei, sportista sociāliem jautājumiem un psiholoģiskam atbalstam.

Pirmajā daļā galvenā uzmanība ir pievērsta sportista un trenera personības raksturojumiem, aptverot personības virzības, un psihisko procesu, stāvokļu un individuālo īpašību izklāstu.

Otrā daļa ir veltīta sportista sagatavotībai sacensību darbībai un būtiskākiem sportista sagatavošanas procesa psiholoģiskiem jautājumiem,kā arī atsevišķiem trenera un sportista praktiskās darbības jautājumiem. Šajā daļā apkopotais materiāls palīdzēs treneriem un sportistiem labāk izprast sekmīgas sacensību darbības nianses.

Trešā daļa būs saistošāka komandu sporta veidu pārstāvjiem un tiem lasītājiem, kurus interesē sociālpsiholoģiskie jautājumi sportā – sportistu darbības īpatnības komandā un sporta darbībā iesaistīto cilvēku savstarpējo attiecību veidošanās.

Savukārt ceturtā daļa sniedz ieskatu par psiholoģisko palīdzību un nepieciešamo atbalstu dažāda vecuma un līmeņa sportistiem– gan tiem, kuri tikai uzsāk sportista gaitas, gan arī tiem, kuri jau ir sporta sasniegumu virsotnē. Sportista personības individuālo un sociālpsiholoģisko aspektu daudzveidība nosaka visai plašu alternatīvu apzināšanas un izvēles nepieciešamību, realizējot psiholoģisko atbalstu un pievēršoties katrā konkrētā situācijā aktuālākajiem jautājumiem.

 

Fiziskais un garīgais – to vienība sportista personības izaugsmē – vienmēr ir bijis un būs aktuāls jautājums sporta pedagoģijā un psiholoģijā, jo vienots veselais vienmēr ir vairāk nekā atsevišķu daļu summa.